Bestuur

College van Bestuur

Wijzer in Opvang & Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich binnen de organisaties afspeelt. Juliet van der Lugt is voorzitter van het (eenhoofdige) College van Bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Tevens is zij bestuurder van de Stichting ter bevordering van het Bijzonder Neutraal Onderwijs in Vlaardingen (de Jenaplanschool), Mamacafé en Wijzer Facilitair.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst, op afstand, het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht, bestaande uit de volgende personen:

  • Arina Kruithof , voorzitter
  • Karen Hauber, vice voorzitter
  • Remco Bouter, lid
  • Jacob Boskma, lid
  • Niko Persoon, lid

Wijzer in Opvang & Onderwijs (waaronder ook de Jenaplanschool valt, in een aparte Stichting BNOV) hanteert het Raad van Toezichtmodel. Het College van Bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en de Raad van Toezicht oefent het interne toezicht op het bestuur uit. Deze scheiding van verantwoordelijkheden past bij de besturings- en toezichtsfilosofie van Wijzer, waarin verantwoordelijkheden binnen vastgestelde kaders zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Dat wil zeggen, daar waar slagvaardig gereageerd kan worden op actuele ontwikkelingen en vragen vanuit het werkveld.

In het Toezichtskader geeft de Raad van Toezicht inzicht in de toezichtvisie, de daarbij behorende rolverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht, de belangrijkste aandachtspunten in het intern toezicht (toezichtkader) en in de werkwijze.

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor ondersteunen  de locaties en het College van Bestuur. Er zijn verschillende afdelingen, te weten:

  • Financiën & bedrijfsvoering
  • Planning & Plaatsing
  • Personeel & Organisatie
  • Kwaliteit & Beleid
  • Huisvesting & Facilitaire zaken

Wij werken samen om het primaire proces zo goed mogelijk te laten verlopen: strategische piramide.

Het bestuurskantoor is bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 9.00-16.30 uur, in schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden.