Ambities 2019 – 2023

Met trots presenteren wij onze ambities voor de komende jaren. Ze staan beschreven in ons Strategisch document 2019-2023: ‘Steeds Wijzer

In opvang en onderwijs willen we een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren. We zijn ons bewust van de opvoedende en onderwijzende taak. Ouders zijn voor ons niet alleen klant maar vooral ook samenwerkingspartner. Opvang en onderwijs liggen in elkaars verlengde wat betreft aanbod qua leeftijd en qua dagindeling. We werken toe naar een wederzijdse afhankelijkheid waarbij we elkaar optimaal aanvullen.

Wij geven vanuit onze openbare identiteit ruimte aan eigen capaciteiten, karakters en opvattingen en stimuleren kinderen om te kunnen, mogen en willen nadenken over de eigen leefwereld en die van anderen. Wij  leveren een zinvolle maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door binnen Wijzer de deelname aan een mini-maatschappij te stimuleren op alle locaties.

Met het Strategisch document biedt het College van Bestuur koers en kaders voor de ontwikkeling van Wijzer, waarbij de diversiteit van de verschillende locaties kan blijven bestaan. Ook geeft het koers en kaders voor de ondersteunende processen. Locaties maken hun vierjarenplannen, die op hun beurt weer kaders vormen voor de jaarplannen.

We beschrijven in dit document de invloeden die er zijn, namelijk vanuit de evaluatie van de vorige strategische documenten en de landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen. We beschrijven onze identiteit, onze herkenbaarheid vanuit de kernwaarden. In 3 thema’s werken we komende jaren aan onze ontwikkeling ‘steeds Wijzer’:

  • Krachtige leer- & ontwikkelomgeving
  • Openbaar & democratisch gedachtegoed
  • Samenhang in voorzieningen & aanbod

Jaarlijks verscherpen we wat onze visie is op deze drie thema’s en presenteren we in jaarverslagen wat we al hebben bereikt.

We kijken er naar uit om dit verder uit te werken.

 

Juliet van der Lugt

Voorzitter College van Bestuur
Wijzer in Opvang en Onderwijs

Lees hier ons strategisch document 2019-2023: Steeds Wijzer