Klachten

Vanzelfsprekend doen we er alles aan de opvang en het onderwijs voor kinderen naar volle tevredenheid van ouders en kinderen in te richten en klachten te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat u over iets ontevreden bent op de peuterspeelzaal, de school of het kindcentrum. Aarzel dan niet om dat kenbaar te maken, in eerste instantie aan ons.

Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker, de locatiemanager of de directeur van de school. Of aan de medewerker met wie u op het Servicekantoor contact heeft gehad. Komt u er samen niet uit en als u vindt dat aan uw klacht niet voldoende is tegemoet gekomen, kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. Van uw opmerking kunnen we wellicht leren en het houdt ons scherp.

Als klant heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dat is geregeld in het Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen.

Opvang 

Indien een gesprek met de pedagogisch medewerker, leidinggevende of het College van Bestuur, zoals omschreven in het Reglement Interne Klachtenprocedure niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Deze Geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra en peuterspeelzalen. U vindt hier meer informatie.

Hier kunt u meer lezen over de ingediende klachten over opvang in 2017 en welke maatregelen zijn genomen. Alle ouders zijn tevreden over de afwikkeling van de klachten. In 2017 zijn er geen geschillen ingediend bij de Geschillencommissie. Daar zijn we trots op!

Onderwijs

Indien een gesprek met de leerkracht of de directie zoals omschreven in de klachtenregeling voor het onderwijs niet afdoende is afgehandeld kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie.

De scholen hebben een contactpersoon benoemd, die indien nodig de informatie langs goede banen naar de juiste instanties kan leiden.
De contactpersoon klachtenregeling kunt u vinden in de schoolgids en/of de website van de school.
In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Wijzer in Onderwijs. De vertrouwenspersoon van Wijzer in Onderwijs is mevrouw Letteke Scheurkogel, bereikbaar bij de CED-Rijnmond onder telefoonnummer 010-407 15 99 en per mail op evp@cedgroep.nl.

De vertrouwenspersonen van Wijzer in Opvang zijn Anton de Leeuw en Lilian Vermeulen van Vertrouwenspersonen Nederland (VPN).
Zij zijn bereikbaar via 070-260 00 32.

Het bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs. Mocht u via de hiervoor aangegeven wijze niet kunnen komen tot een bevredigende oplossing van uw klacht dan kunt u bij deze commissie verdere ondersteuning krijgen. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

Gegevens Landelijke Klachtencommissie

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90

U vindt verdere informatie via onderstaande contactgegevens.
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteurs  / Rijksinspectie voor het onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).