Kwaliteit & veiligheid

De kwaliteit van ons aanbod heeft absolute topprioriteit. Wie zijn kind(eren) aan ons toevertrouwt moet honderd procent zeker weten dat ze in goede handen zijn. Dat vinden wij, dat vindt u, maar gelukkig deelt de overheid die mening. Daarom worden onze opvanglocaties en onze werkwijze streng gecontroleerd door instanties als de gemeente, de brandweer en de GGD. Daar zijn we alleen maar blij mee want we hebben niets te verbergen. Integendeel. We laten graag zien wat we doen en hoe we het doen.

De wijze waarop Wijzer in Opvang kwaliteit wil en kan bieden is beschreven in het pedagogisch plan en is conform de regels van de Wet IKK.
Hierin komen de visie op kinderen, opvoeding, omgang, maar ook de waarden en normen die wij de kinderen willen meegeven, tot uitdrukking. Het pedagogisch beleid is de vertaalslag van de visie, missie en de doelstelling van Wijzer in de praktijk. Het geeft aan hoe wij richting geven aan de zorg voor en de omgang met kinderen.

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Belangrijk om te weten is dat onze kindercentra aan de strenge voorschriften voldoen en elk jaar een “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid” uitvoeren om eventuele knelpunten op te sporen en op te lossen.

Het wettelijke vier-ogen-en-orenprincipe is zowel voor ouders als voor onze medewerkers een extra veiligheidswaarborg. Dit betekent dat er altijd een andere volwassene in de buurt is die kan meekijken of meeluisteren in de groep. Onze ruimtes zijn zo transparant mogelijk ingericht om goed zicht te kunnen houden op wat er gebeurt.

Wijzer in Opvang hanteert de gedragscode en meldcode.

De invoering van de meldcode heeft tot doel professionals die met kinderen/ouders werken, te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze ondersteuning levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wijzer in Opvang heeft het basismodel van de meldcode op de eigen organisatie afgestemd en vastgesteld